Načítá se
Načteno
Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů 

Společnost Pavel Vosátka, se sídlem Roháčova 1567/82, 130 00 Praha 3, IČ 71835504,DIČ CZ7903020070, registrace Úřad městské části Praha 3, odbor živnostenský, ID RZP 2456518 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

I.  Správce osobních údajů 

Na základě čl. 4 bodu 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), je Pavel Vosátka, se sídlem Roháčova 1567/82, 130 00 Praha 3, IČ 71835504, DIČ CZ7903020070 správcem osobních údajů. 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

Název:              Pavel Vosátka

Adresa:             Roháčova 1567/82, 130 00 Praha 3

Provozovna:       Vracovice 109, 258 01 Vlašim, ID provozovny 1010250990

E-mail:              pavel.vosatka@v-ar.czinfo@v-ar.cz

Telefon:             606 100 531

II. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikovatelné nebo identifikované fyzické osobě. Identifiko-vatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, a to zejména od-kazem na určitý nebo specifický identifikátor. Tímto identifikátorem může být například jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor – IP adresa, lokační údaje a údaje o bydlišti nebo jiný identifikátor na jeden či více zvláštních prvků. Těmito prvky se rozumí zejména fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

III. Rozsah zpracování osobních údajů, zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s poptávkou, objednávkou nebo s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem a jeho plněním, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákon-ných povinností správce.

Zdroje osobních údajů: přímo od subjektů údajů, velkoobchod, distributor, kamerový systém, veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, apod.). 

Kategorie subjektů údajů:  zákazník správce, dopravce, dodavatel služby, návštěvník a jiné osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem, jiná osoba, která je ve smluvním vztahu se správcem.

Při poptávce nebo objednávce zboží prostřednictvím konfigurátoru na internetových stránkách www.v-ar.cz nebo zaslané na adresu pavel.vosatka@v-ar.czinfo@v-ar.cz nebo při osobní návštěvě jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro vyřízení poptávky/objednávky/smlouvy, a to: 

  • fyzické osoby – jméno, příjmení, titul, adresa (bydliště), datum narození, místo narození, kontakt (telefonní číslo, e-mailová adresa, apod.), číslo zbrojního průkazu, orgán, který vydal zbrojní průkaz, skupiny a platnost zbrojního průkazu, obrazový záznam z kamerového systému a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, podpis,
  • podnikatelé nebo obchodní společnosti – název firmy nebo podnikatele, adresa (sídlo, provozovna nebo bydliště), kontakt (telefonní číslo, e-mailová adresa, apod.), jméno kontaktní osoby jednající za podnikatele nebo společnost, titul, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo zbrojní licence a skupiny zbrojní licence, obrazový záznam z kamerového systému a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, podpis, razítko.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

Příjemci osobních údajů jsou osoby: podílející se na dodání zboží (zejména kurýrní, spediční a poštovní) a realizaci plateb na základě smlouvy a objednávky, zajišťující služby provozování e-mailových a webových slu-žeb, zajišťující účetní služby – externí účetní, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanove-ných příslušnými právními předpisy, velkoobchodníci, zpracovatel. 

V. Účel zpracování osobních údajů a zákonný důvod ke zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi správcem na jedné straně a Vámi na straně druhé, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Účelem zpracování osobních údajů je: jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, komunikace se zákaz-níkem/partnerem, ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), archivnictví vedené na základě zákona, plnění zákonných povinností ze strany správce, ochrana život-ně důležitých zájmů subjektu údajů.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správcem, pověřenými osobami správce, příp. zpracovatelem, v souladu s ochranou osobních údajů a jejich zpracováním.  

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k řádnému zabezpečení Vašich údajů, k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pak aktivní antivirový systém, zálohování dat, hesla, proškolení, uzamykání objektu, aktivní elektronické zabezpečení objektu, kamerový systém, apod. 

VII. Doba uchovávání osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

Po dobu než je souhlas se zpracováním osobních údajů, pro účely marketingu/komunikace písemně (v listinné či elektronické podobě) a jasně odvolán. Nejdéle však budou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let. 

Po této době budou údaje správce řádně a dle zákona vymazány, případně skartovány. 

VIII. Vaše práva

Za podmínek stanovených na základě nařízení Evropského parlamentu podle čl. 4 bodu 7 a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) máte právo na: 

  • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů 

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky nebo objednávky z internetového konfigurátoru na stránkách www.v-ar.cz nebo zaslané na e-mail pavel.vosatka@v-ar.czinfo@v-ar.cz nebo při osobní návštěvě potvrzujete, že jste plně srozuměn a seznámen s Podmínkami ochrany osobních údajů a že tyto Podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímáte. 

Správce si bere právo tyto Podmínky změnit. Případnou novou verzi Podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách v sekci „Ostatní“ – „Ochrana osobních údajů“, včetně upozornění a uvedení data účinnosti. 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.v-ar.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.5.2018.